תקנון אתר, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. מבוא:
  1. אתר "Callference" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הכולל מידע, מוצרים ושירותים שונים בתחום שיחות ועידה מרובות משתתפים.
  2. אתר Callference.co.il כתוב בלשון זכר מטעמי פשטות השפה. כל התכנים באתר פונים לשני המינים בצורה שווה.
  3. תקנון זה,תנאי שימוש אלה ומדיניות פרטיות זו נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.
  4. אנא קרא תקנון זה בעיון טרם גלישתך באתר "Callference", שכן המשך גלישה וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר") במלואו.
 2. הגדרות מונחים:
  1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.
  2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "חברה" משמעו "Callference" ו/או בעליה ו/או או מי מטעמה.
  3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "האתר" משמעו אתר אינטרנט זה שנמצא בבעלות "Callference", ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.
  4. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".
 3. תנאי שימוש:
  1. השימוש באתר "Callference" ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באתר כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האתר", וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  2. אתר זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אתר זה שייכות ל "Callference", ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ"Callference".
  3. אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר - מידע מתוך אתר זה - כולו או חלקו, אלא בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש - מ"Callference".
  4. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינו של "Callference" בלבד.
 4. אתרי צד ג':
  1. באתר זה משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאתר "Callference" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באתר - שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב - מבעליהן החוקיים.
  2. "Callference" אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים.
  3. אין "Callference" ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מתחייבים כי אתרי צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, ו"Callference" לא תישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אתר ו/או מידע המופיע באתרים אחרים, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד "Callference" או מי מטעמה.
  4. "Callference" לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי "Callference" לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או לבעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.
  5. "Callference" לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד חברת "Callference" בגין כך.
 5. אחריות השימוש:
  1. "Callference" לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.
  2. חברת "Callference" ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.
  3. "Callference" אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת והמשתמש משחרר בזאת את "Callference" מכל טענה ו/או דרישה בגין כך.
 6. אבטחת מידע:
  1. "Callference" רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה.
  2. "Callference" עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.
  3. רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. "Callference" איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתי "Callference" (או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור "Callference") יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באתר ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את "Callference" מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד "Callference" ו/או מי מטעמה בגין כך.
 7. השירות:
  1. השירות באתר "Callference" ניתן לשימוש כפי שהואAS IS . מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "Callference" בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
  2. "Callference" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין "Callference" מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "Callference", נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר "Callference".
  3. "Callference" ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
  4. חלק מהשירותים באתר "Callference" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.
  5. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל "Callference" ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.
 8. תנאי סף לביצוע עסקה באתר:
  1. רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה.
  2. רשאי לבצע עסקה כל תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין, המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המוכרות ומאושרות על ידי אתר זה.
  3. רשאי לבצע עסקה על העומד בתנאים לעיל, ובתנאי כי הינו בעל תיבת דוא"ל פעילה.
 9. ביצוע רכישה באתר:
  1. ביצוע עסקה הינה השארת פרטים מחייבים (מסומנים ב *) בטופס ההזמנה, לרבות מספר כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, ומותנית באישור חברת האשראי או מי מטעמם.
  2. ביצוע עסקה מחייבת את המשתמש להזין את הפרטים הבאים: תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום, בטופס ההזמנה.
  3. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההזמנה כאמור, ייאספו ויישמרו אצל "Callference" ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר והחברה.
  4. בביצוע עסקה המשתמש מצהיר כי אמצעי התשלום אשר באמצעותו תבוצע העסקה שייך לו, או לחברה (עסק/תאגיד) בשמו הוא מבצע את העסקה. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בביצוע עסקה בכרטיס אשראי, המשתמש מאשר כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה באמצעות הכרטיס.
  5. המשתמש משחרר בזאת את "Callference" מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון הפוגמים ביכולת השימוש באתר ובביצוע רכישה באמצעות האתר.
  6. מחירי המוצרים והשירותים באתר, מבצעים, תנאי האספקה, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של "Callference", והינה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בהתאם לשיעור הקבוע בחוק, אלא אם צוין אחרת.
  8. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך הזמנת המוצר ו/או השירות.
  9. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, או בכל מידע אחר, רשאית "Callference" לבטל העסקה, אולם אין היא חייבת לעשות כך, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 10. פתיחת חשבון ניסיון באמצעות האתר
  1. אתר Callference מאפשר למשתמשים לפתוח חשבון ניסיון במערכת שיחות הועידה של Callference. פתיחת חשבון ניסיון אינה מקנה זכויות על המערכת ו/או כל זכות אחרת למשתמש או מי מטעמו.
  2. Callference שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להגביל את אפשרות פתיחת חשבון ניסיון באמצעות האתר, ללא התראה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. רישום לשירותי Callference לשיחות ועידה מחייב השארת פרטי הגולש. שדות החובה יסומנו ב *. מעצם פתיחת חשבון הניסיון, Callference תהיה רשאית לשלוח דיוורים לכתובת הדוא"ל שצוינה ו/או לשלוח הודעות SMS למספר הטלפון שצוין, בין אם לצרכי הפעלת חשבון, פרסומות, מבצעים וכיוצ"ב. הגולש יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת.
  4. Callference מתחייבת לא להעביר את פרטי המשתמשים ופרטיהם לגורם צד ג' שאינו קשור לשירותי Callference באופן ישיר.
 11. מדיניות פרטיות
  1. כללי:
   1. חלק מהשירותים באתר "Callference" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ובמקרים מסוימים גם את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל להנות משירותים אלה המוצעים על ידי החברה.
   2. בעת שימוש בשירותי אתר החברה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, אשר תידרש להזינו בעת שתירשם לשירותים הניתנים ו/או המוצעים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.
   3. "Callference" מתחייבת כי תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת השירותים.
  2. השימוש במידע
   1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
    • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולבצע רכישת שירותים באמצעות האתר .
    • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
    • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  3. דיוור ישיר אלקטרוני
   1. "Callference" מציעה לך להנות ממידע אודות החברה, שירותיה, מוצריה ותחומי פעילותה אשר יישלח אליך באמצעות דוא"ל. מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלתו. שימוש בגרסת ניסיון מהווה להסכמה מפורשת לסעיף זה.
   2. "Callference" לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
   3. כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.
  4. מסירת מידע לצד שלישי
   1. "Callference" מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
    • אם תרכוש מוצרים ושירותים מהחברה, מידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה ואישורה כשם אמצעי התשלום, כרטיס אשראי ואף פרטים אישיים נחוצים ורלוונטיים נוספים, יועברו באמצעות טופס מאובטח בטכנולוגיית SSL לחברת סליקת כרטיסי אשראי, וכן לחברת האשראי ו/או מוסד בנקאי אחר ו/או גורמים מוסמכים אחרים מטעמם הנחוצים לצורך השלמת תהליך הרכישה.
    • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
    • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
    • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
    • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  5. Cookies
   1. 11.5.1. אתר "Callference" משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.
   2. 11.5.2. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו"Callference" לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.
  6. אבטחת מידע
   1. החברה מיישמת באתר מערכות, נהלים ותקנים עדכניים לאבטחת מידע ולשמירת הפרטיות. אמנם מערכות, תקנים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה וגישה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "Callference" לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  7. זכות לעיין במידע
   1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
   2. פנייה כזאת יש להפנות אל office@Callference.co.il
   3. האחריות בדבר וידוא ואישור קבלת הפנייה ותוכנה אצל "Callference" הינה באחריות המשתמש הבלעדית והבלבדית, ודורשת אישור בכתב מטעם "Callference" בדבר הגעת הפנייה והטיפול בה.
   4. "Callference" לא יישא אחריות בדבר אי הגעת הפנייה ו/או הגעת פנייה שגויה ו/או הגעת פנייה שאינה קריאה של המשתמש אל החברה.
   5. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
  8. שינויים במדיניות הפרטיות
   1. "Callference" שומר לעצמה את הזכות לשנות את תנאי "מדיניות הפרטיות" בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, יכנסו שינויים אלה לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומם ו/או עדכונם באתר.
 12. שונות:
  1. "Callference" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "Callference" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.
  2. "Callference" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האתר, יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באתר.
  3. אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו תקנון אתר החברה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אז התוקף של ההוראות האחרות של תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.
  4. שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר של החברה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.
  5. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.
  6. "תקנון האתר" כפי שמופיעים באתר זה כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך באתר החברה.
 13. ברירת דין וסמכות שיפוט:
  1. השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

ליצירת קשר בנושא, תקנון האתר-office@Callference.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר

© 2011 | כל הזכויות שמורות ל "Callference" שיחות ועידה חכמות

www.callference.co.il

Callference שיחות ועידה

| טלפון:03-7444441 | office@callference.co.il

כל הזכויות שמורות Callference שיחות ועידה קולפרנס
הנך נמצא בעמוד: תקנון האתר